ประกาศสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง  ผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  61  ปีการศึกษา  2554

เขตคุณภาพพิเศษ (เอกชน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ระดับปฐมวัย

*********************

 

ที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

ชื่อนักเรียน

ครูผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

1

ปั้นดินน้ำมัน

ปฐมวัย

ทีม

(3 คน)

1. เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์

2. เด็กหญิงอชิรญา  อินตา

3. เด็กหญิงณัชชารีย์ ศุภรัตนืศิริชาติ

นางสาวสลิลรัตน์  พารา

089-0376310

3

การสร้างภาพด้านการ ฉีก  ตัด  ปะ  กระดาษ

ปฐมวัย

ทีม

(3 คน)

1. เด็กหญิงวิภาวี  วลีเที่ยงธรรม

2. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีชมภู

3. เด็กหญิงปาวริสา  ปราบมนตรี

นางนันทา  กุลศรี

081-8622427

 

 

ประกาศสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง  ผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  61  ปีการศึกษา  2554

เขตคุณภาพพิเศษ (เอกชน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6

*********************

ที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับ

ชั้น

ประเภท

ชื่อนักเรียน

ครูผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

 

1

ภาษาไทย

อ่านออกเสียง  และจับใจความ

 

ป.1-3

 

เดี่ยว

 

1. เด็กหญิงกชพร  ก้อนสันทัด

 

นางปิยธิดา  นิสัยกล้า

นางอัจจิมา  สุภักดี

 

084-0046820

2

แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่)

ป.4-6

ทีม

 2 คน

1. เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญยืน

2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รุ่งเรือง

นายวีรวัฒน์  กงแก้ว

089-8824488

 

3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 

ป.1-3

 

เดี่ยว

 

เด็กหญิงปวิชญาดา  เมยประโคน

 

นางพูลพิศมัย  ทองพุ่ม

 

081-8634474

 

4

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

 

ป.4-6

 

ทีม

( 3 คน)

 

1.  เด็กชายรติกูล  มีมณี

2.  เด็กชายพลวัต  รอบคอบ

3.  เด็กชายเตวิช  ยิ่งประเสริฐ

 

นางสาวจิราภรณ์      ศรีมงคล

 

084-7321458

 

5

สังคมศึกษา ฯ

มารยาทไทย

 

ป.1-3

 

ทีม

 2  คน

ชาย-หญิง

 

1.  เด็กชายฉัตรพิเชฐ  อูปคำ

2.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อาษามั่น

 

นางพัชรินทร์  ทัตตะทองคำ

นางสาวประชุมพร  กระจ่างมล

 

086-1080988

6

ภาพยนตร์สั้น

ป.1-6

ทีม

5 คน

1. เด็กชายทัศนนัฐ   ซามูแอล  สุขพิบูลย์ ไบรเออร์มูล

2. เด็กชายศิวัศ  ผิวคล้ำ

3. เด็กชายจรัสรวี  ชูแก้ว

4. เด็กชายจตุรภัทร  เดชผิว

5. เด็กชายปริญธร  เรียนประยูร

นายวศิน  บุญมา

081-6862231

 

7

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 

ป.1-6

 

บุคคลแยก

ชาย-หญิง

 

1.  เด็กหญิงวรัญญนันทน์  สุนทรเจริญ

 

 

นายอนุพงศ์  ศรีชมภู

 

081-7621130

ที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับ

ชั้น

ประเภท

ชื่อนักเรียน

ครูผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

8

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 

 

ป.1-6

บุคคลแยก

ชาย-หญิง

 

 

1.  เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไทยปาล

 

 

นายอนุพงศ์  ศรีชมภู

081-7621130

 

9

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ป.1-6

ทีมไม่เกิน            16 คน

1.  เด็กหญิงกมลชนก  พิสุดสงคราม

2.  เด็กหญิงกันตา  ธนะเนตรเนติ

3.  เด็กหญิงวิภาภรณ์  ศิริวัฒน์ภัทรา

4.  เด็กหญิงชลมาศ  นาคศรีจันทร์

5.  เด็กหญิงธนารีย์  ธารีนนท์

6.  เด็กหญิงชโลทร  ผลประเสริฐ

7.  เด็กหญิงศุภกาญจน์  วรรณชัยวงศ์

8.  เด็กหญิงมินทร์ชนก  สิรภัทรกิตติ์ธนา

9.  เด็กหญิงกชพร  เก่งการช่าง

10. เด็กหญิงพัณณิน  โมมีเพชร

นางมณีรัตน์  คามรักขิต

 

 

 

 

082-9686787

 

10

คอมพิวเตอร์

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

ป.1-3

 

ทีม 

(2 คน)

 

1.  เด็กชายณภัทร  นิภานันท์

2.  เด็กชายพัฒนพงศ์  รัชอินทร์

 

นางสาวชนัญชิดา  กล่อมจิตร

 

081-5884931

11

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ป.4-6

ทีม 

(2 คน)

1. เด็กหญิงธารารัตน์  สร้อยทอง

2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พละปัญญาวงศา

นางสาวศยามล  บู่ศรี

085-0893729

 

12

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

(Impromput  Speech)

 

ป.1-3

 

เดี่ยว

 

1.  เด็กหญิงปณิสรา  เกียรติบัณฑิต

 

นางสาวทองจันทร์  วุฒิยาสาร

 

081-0752147

13

กิจกรรม             (Spelling  Bee)

ป.1-3

เดี่ยว

1.  เด็กหญิงฐิตารีย์  ดวงจรัส

นางสาวเพชรัชดา  รอดคุ้ม

080-0144287

14

กิจกรรม              (Spelling  Bee)

ป.4-6

เดี่ยว

1.  เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูมีทอง

นางเกตสดา  บุญศรี

086-1539102

15

การแข่งขันพูดภาษาจีน

ป.4-6

เดี่ยว

1.  เด็กหญิงปัญญาพร  หอมเหม

 

 

Miss.  Yang  Li  Juan

 

 

086-6022980

 

ประกาศสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง  ผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  61  ปีการศึกษา  2554

เขตคุณภาพพิเศษ (เอกชน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6

*********************

 

ที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

ชื่อนักเรียน

ครูผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

1

เรียงความและคัดลายมือ

ม.4–ม.6

เดี่ยว

นางสาวปภาวรินทร์  ลุนพงษ์

ครูพรรณี  พลชัย

089-7791053

2

สุนทรพจน์

ม.4-ม.6

เดี่ยว

นางสาวณิชกมล  ไพโรจน์

ครูพรรณี  พลชัย

089-7791053

3

โครงงานคณิตศาสตร์

ม.4-ม.6

ทีม 3 คน

1. นางสาวกนกกาญจน์  อัคปัญญาวงค์

2. นางสาวลักษิกา  อนามนารถ

3. นายรัฐสิทธิ์  ศิริวัฒน์ภัทรา

ครูธิดารัตน์  ทวีญาติ

087-7464616

4

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ม.4-ม.6

ทีม 2 คน

1. นางสาวจีรารัตน์  ทองมา

2. นางสาวสุวิจัย  จตุรฆ้องชัย

ครูธิดารัตน์  ทวีญาติ

087-7464616

5

คิดเลขเร็ว

ม.4-ม.6

เดี่ยว

นายภาณุพงษ์  ศิลปะกิจโกศล

ครูธิดารัตน์  ทวีญาติ

087-7464616

6

อัจฉริยาภาพทางวิทยาศาสตร์

ม.4-ม.6

ทีม 3 คน

1. นางสาวรัสวดี  ทองอ่อน

2. นางสาวนันท์นภัส  ครุฑศรี

3. นางสาวพิรญาณ์  พิชญาธนากร

ครูพรพิมล  ถาวรเสถียร

ครูรัชดาภรณ์  กิจสุวรรณ์

085-3416391

7

โครงงานคุณธรรม

ม.4-ม.6

ทีม 5 คน

1. นางสาวจิตติมา  งามแสง

2. นางสาวนพกนก  เนตรน้อย

3. นางสาวภัทรพร  แสงทอง

4. นางสาวภัทรวรรณ์  คู่กระสังข์

5. นางสาวชุติกาญจน์  กันภัย

ครูอาทิตย์  โนคำ

086-9146649

8

ภาพยนต์สั้น

ม.4-ม.6

ทีม 5 คน

1. นายธิติพันธ์  พลายพันธุ์

2. นายธนวัฒน์  อร่ามศรี

3. นายณัฐพล  จันทรวิมล

4. นางสาวอารีมา  ปาทาน

5. นายจักรพรรดิ  ปาทาน

ครูวศิน  บุญมา

081-6862231

9

วาดภาพระบายสี

ม.4-ม.6

เดี่ยว

นางสาวณัฐณิชา  คันศิลป์

ครูพิชญภพ  ชำนิ

084-0826288

10

การวาดภาพประเพณีไทย

ม.4-ม.6

เดี่ยว

นางสาวศิริรักษ์  สมจิตร

ครูพิชญภพ  ชำนิ

084-0826288

11

ขิม 7 หย่อง

ม.4-ม.6

เดี่ยว

นางสาวนิภัทรา  จันทร์ตัน

ครูอนุพงษ์  ศรีชมภู

081-7621130

 

 

 

ประกาศสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง  ผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  61  ปีการศึกษา  2554

เขตคุณภาพพิเศษ (เอกชน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6

*****************

ที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

ชื่อนักเรียน

ครูผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

12

ร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล

ม.4-ม.6

เดี่ยวชาย

เดี่ยวหญิง

นายธนะโชติ  มีชัย

นางสาวกาญจนา  ตันกูล

ครูประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดา

081-3156142

13

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ม.4-ม.6

เดี่ยวชาย

เดี่ยวหญิง

นายพีรพล  นาคศรีจันทร์

นางสาวพรนรินทร์  คำพาที

ครูประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดา

081-3156142

14

การสร้าง Webpage ประเภท CMS

ม.4-ม.6

ทีม 2 คน

1. นางสาวพิชามญชุ์ แก้วมงคล

2. นางสาวธนิษฐา เอิบอิ่ม

ครูรัชณีกร  ลาลด

081-0002927

15

ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์

ม.4-ม.6

ทีม 2 คน

1. นางสาวเพียงดาว  แสงทอง

2. นายสุรพล  เรืองรุ่งโรจน์

ครูรัชณีกร  ลาลด

081-0002927

16

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

ม.4-ม.6

ทีม 3 คน

1. นางสาวมณฑาณี  บุญมาศ

2. นายภาคภูมิ วีระวนิชกุล

3. นายจักริน  เดือนฉาย

ครูวีรพล อินทร์แก้ว

086-0139497

17

พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ม.4-ม.6

เดี่ยว

นางสาวนุชนาฏ  สมาธิ

ครูบุญธรรม ทัดแก้ว

089-4039264

18

เล่านิทาน (Story Telling)

ม.4-ม.6

เดี่ยว

นางสาววริศรา  วงษ์สกุล

ครูบุญธรรม ทัดแก้ว

089-4039264

19

ละครสั้นภาษาอังกฤษ

ม.4-ม.6

ทีม 5 คน

1. นางสาวปารณีย์  ไชยปัญญา

2. นางสาววันวิสา  นึกชอบ

3. นางสาวหัสนี  จิ้มลิ้มเลิศ

4. นายวัชรพงศ์  กองศักดา

5. นายธรรมนิตย์  รอดบุญมา

ครูบุญธรรม ทัดแก้ว

089-4039264