รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556
ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมการแข่งขัน
ประเภท
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา
1
สังคมศึกษา
ภาพยนตร์สั้น
ทีม ป.1-6
1.ด.ช.ทัศณัฐ ไบเออร์มูน
2.ด.ช.พีระเดช สันป่าแก้ว
3.ด.ช.ภคิน บุญคำ
4.ด.ช.ชัชชัย พิมพ์โพธิ์
5.ด.ช.กิตติพัฒน์ จำปาทอง
1.นายวศิณ บุญมา
081-6862231
2.น.ส.ศิริพร พวงทรัพย์
089-7697406
2
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
Impromptu Speech
เดี่ยวป.1-3
ด.ญ.ปาล์มธิชา กิ่งนรา
1.น.ส.เพชรัชดา รอดคุ้ม
090-10855270
2.MIss.Brenda L.Ladyong
   
เดี่ยวป.4-6
ด.ญ.ปาณิสรา เกียรติบัณฑิต
1.นางอารยา ทรัพย์เจริญ
081-7238388
2.Miss Anarose Sacyaten Bayong
การแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee
เดี่ยวป.1-3
ด.ช.โพธิ์สรวง หิรัญมุทราภรณ์
1.น.ส.เพชรัชดา รอดคุ้ม
090-10855270
2.MIss.Brenda L.Ladyong
การแข่งขัน  Multi  Skill Competition

เดี่ยวป.4-ป.6

ด.ญ.ธมลวรรณ  พวงมาลัย

1.นางสาวกรองกาญจน์  ปิ่นเกตุ
081-1766038
2.Miss. Robina David Madriaga

3
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ทีมป.4-ป.6

1.เด็กชายอธิคุณ  ปาลกะวงศ์  ณ อยุธยา
2.เด็กหญิงสุธาสีนี  ทรัพย์เจริญ
3.เด็กหญิงสิริกร  แสงสิริ

นางสาวจิราภรณ์  ศรีมงคล
084-7321458

4
ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยว ขิม 7 หย่อง

เดี่ยวป.1-ป.6

ด.ญ.ชญาพัชร์  สมบูรณ์พงษ์

นายอนุพงศ์  ศรีชมภู
081-7621130

5
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน

เดี่ยวป.4-ป.6

เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอุดมศิลป์

1.Miss. Xie  Xiao  Ting
2.นางสาวรจ  อ่อนน้อม
086-0759254

  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1
สังคมศึกษา
โครงงานคุณธรรม
ม.ต้น
1.ด.ช.นภดล นาวงษ์
2.ด.ญ.วรรณภา โยธา
3.ด.ญ.อินทิรา แก้วศรี
4.ด.ญ.ประติภา สาระสุข
5.ด.ญ.กนกพรรณ ทองรินทร์
1.น.ส.กมลวรรณ มาลา
2.นางอัญชนา มุกดาหาญ
2
ภาพยนตร์สั้น
ม.ต้น
1.นายกิตติธร มุ่งพิมาย
2.นายกิตติศักดิ์ ตันกูล
3.นายภานุพงศ์ จิตเฉย
4.ด.ช.ธนดล มะณี
5.น.ส.ประภัสรา นพวิง
1.นายวศิน บุญมา
2.นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา
3
ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee
ม.ต้น
ด.ช.พงศ์พล จีรบุณย์ นางกิ่งกาญจน์ ไบเออร์มูน
4
Story Telling
ม.ต้น
ด.ญ.วิสสุตา บ้านสร้าง น.ส.กนกพร เหลืองรัตนะ
5
สุขศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.ต้น
ด.ญ.กุลฉัตร กษมพันธุ์
ด.ญ.สุพรรษา เรืองรุ่งโรจน์
นายอาทิตย์ ตาลเดิม
น.ส.กมลวรรณ มาลา
6
ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ม.ต้น
ด.ญ.สุภาภรณ์ ผดุงชีพ นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา
7
ขับร้องเพลงสากลหญิง
ม.ต้น
ด.ญ.เบญจวรรณ ยมฤทธิ์ น.ส.อภิลักฤดี นาคะเสถียร
8
ขับร้องเพลงไทยสากลชาย
ม.ต้น
ด.ช.ณัฐวร ชุณหภัทรกุล น.ส.อภิลักฤดี นาคะเสถียร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1
ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ม.ปลาย
น.ส.กาญจนา ตันกูล นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา
2
ขับร้องเพลงสากลหญิง
ม.ปลาย
น.ส.รัชดาพร ชุณหภัทร นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา
3
ขับร้องเพลงไทยสากลชาย
ม.ปลาย
นายธนะโชติ มีชัย นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา