รางวัลและเกียรติยศ
 ปฏิทินมารีวิทยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

 

ผู้ช่วยผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียน


ซิสเตอร์สุมาลี  โชติผล   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงินนางนิรมล  โพธิ์ชู  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวเรวดี   ยิ้มสุข  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางคำมอน   พงษ์ประเสริฐ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรนางพัชรินทร์   ทัตตะทองคำ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ


นางเพ็ญศรี   มูกขุนทด   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนางเครือวัลย์    ชัยเจริญ   
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงินนางอรุณรัตน์   ศรีชมภู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย


นางสาวปัทมา    คชวงศ์   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา


เว็บไซต์การศึกษา
โรงเรียนในสังกัดคณะรักกางเขน
 

 

เดือน กันยายน 2559

1-10 ก.ย. 59
กิจกรรมกลางแจ้งลูกเสือสำรอง-สามัญ
ระดับชั้น ป.1-ป.5

8 ก.ย. 59
วจนพิธีกรรมโอกาสฉลองวันแม่พระบังเกิด

14 ก.ย. 59
พิธีมิสซาโอกาสวันฉลองเทิดทูนกางเขน

24 ก.ย.59
งานฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล จ.ปราจีนบุรี

29-30 ก.ย./3-4 ต.ค.59
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (ทุกระดับชั้น)

24 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2559 และครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง

25 ต.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

29 ต.ค.59
กิจกรรม Rally Family นักเรียนระดับปฐมวัย

Website Hit Counters
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 


รูปภาพกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนมารีวิทยา

 

ข่าวสารและรูปภาพเกี่ยวกับ
อนุบาลมารีวิทยา

 

การจัดการเรียนการสอนแบบ "STEM Education"
กับการบูรณาการ ของโรงเรียนมารีวิทยา

    
ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยาเป็นวิทยากรเรื่องการจัดการเรียนการสอนSTEM Education กับการบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระได้แบ่งปันแนวคิดและวิธีดำเนินงานจากภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนให้กับคณะครูร.ร.มัธยมวัดป่ามะไฟ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้องเปิดแนวคิด วิธีจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาให้กับเยาวชน จ.ปราจีนบุรี

 


3-4 สิงหาคม 2559 กิจกรรม"STEM Education"
(Project Approach & Project Based Learning) Season II ของนักเรียนชั้นอ.1-ม.6
ณ โรงเรียนมารีวิทยา

3-4 สิงหาคม 2559 กิจกรรม"STEM Education" (Project Approach & Project Based Learning) Season II ของนักเรียนชั้นอ.1-ม.6 ณ โรงเรียนมารีวิทยา

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


13 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหารและคณะครู
จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บิหารและคณะครูจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น จำนวน 80 ท่าน ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนมารีวิทยา จ. ปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


27 มิถุนายน 2559 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด
ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด โดยมี ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา และมีการ แข่งขันฟุตซอลของทีมครูผู้ชายแต่ละสาระการเรียนรู้อีกด้วย

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนมารีวิทยา 
เดินขบวนร่วมใจต่อต้านยาเสพติด
ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาร่วมใจเดินขบวนต่อต้าน ยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรณงคป้อง์กันไข้เลือดออก

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


15 มิถุนายน 2559 คุณพ่อ คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียน 
ร่วมทำพิธี น้อมรำลึก ผู้สถาปนาสถาบันรักกางเขน
พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต
ณ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 คุณพ่อ คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียน ร่วมทำพิธี น้อมรำลึก ผู้สถาปนาสถาบันรักกางเขนพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


11 มิถุนายน 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่6 ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยในปีนี้เป็นการแนะนำระบบการเรียนต่างๆ ภายในโรงเรียนที่จะมีเข้ามาใหม่ในทุกปี อาทิเช่น การเรียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมและมัธยม ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


9 มิถุนายน 2559 คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ร่วมถวายพระพรและสดุดี
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ร่วมถวายพระพรและสดุดีเนื่องใน โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


9 มิถุนายน 2559 พิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่3 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

พิธีไหว้ครูของนักเรียนมารีวิทยาระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่3 เต็มไปด้วยบรรยากาศของรอยยิ้ม ที่นักเรียน รุ่นจิ๋ว จะแสดงความรักต่อคุณครูของพวกเขา ณ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


4-5 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ในระดับจังหวัดปราจีนบุรี
"การพัฒนาสื่อและกระบวนการคิด" ครูระดับปฐมวัย

ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี"การพัฒนาสื่อและกระบวนการคิด"ครูระดับปฐมวัย โดยวิทยากร นางอรวรรณ งามดี วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub
0