รางวัลและเกียรติยศ
 ปฏิทินมารีวิทยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียน 9 คน


ซิสเตอร์สุมาลี  โชติผล   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน


นางนิรมล  โพธิ์ชู  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป


นางสาวเรวดี   ยิ้มสุข  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางคำมอน   พงษ์ประเสริฐ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร


นางพัชรินทร์   ทัตตะทองคำ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ


นางเพ็ญศรี   มูกขุนทด   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


นางเครือวัลย์    ชัยเจริญ   
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน


นางอรุณรัตน์   ศรีชมภู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย


นางสาวปัทมา    คชวงศ์   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา

Website Hit Counters
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 

ข่าวกิจกรรม

 Learn Education
 
   
ติดตามข่าวสารทั่วไปต่างๆ ได้ที่นี่
 
 

    
ติดตามข่าวสารของอนุบาลมารีฯ ได้ที่นี่