โรงเรียนมารีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-211024 หรือทาง Facebook โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
รางวัลและเกียรติยศ
 ปฏิทินมารีวิทยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

 

ผู้ช่วยผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียน


ซิสเตอร์สุมาลี  โชติผล   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงินนางนิรมล  โพธิ์ชู  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวเรวดี   ยิ้มสุข  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางคำมอน   พงษ์ประเสริฐ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรนางพัชรินทร์   ทัตตะทองคำ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ


นางเพ็ญศรี   มูกขุนทด   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนางเครือวัลย์    ชัยเจริญ   
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงินนางอรุณรัตน์   ศรีชมภู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย


นางสาวปัทมา    คชวงศ์   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา


เว็บไซต์การศึกษา
โรงเรียนในสังกัดคณะรักกางเขน
 

 

เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2559


17-20 ก.พ.59
สอบเข้านักเรียนใหม่ชั้นม.1และม.4
(สำหรับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาป.6และม.3)

22 ก.พ. 59
หยุดเรียน 1 วัน วันมาฆบูชา

23-26 ก.พ.59
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ของนักเรียนชั้น ม.6

27 ก.พ. 59
นักเรียนชั้นป.6 สอบ O-Net

27-28 ก.พ. 59
สอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.6 และม.3

1-4 มี.ค 59
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ของนักเรียนชั้น อ.1-ม.5

5 มี.ค. 59
ปิดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

นักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษา
ทดสอบ 5 วิชาหลักและสัมภาษณ์
ระดับชั้นป.1-6 สอบอ่าน
และสอบสัมภาษณ์

5-8 มี.ค.59
นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ GAT/PAT

9 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่
ระดับประถม-มัธยมศึกษา

9-15 มี.ค. 59
มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น

10 มี.ค. 59
นักเรียนระดับชั้น ป.3 สอบ NT

11 มี.ค. 59
ซ้อมใหญ่ งานยุวบัณฑิต ครั้งที่27/58
ณ โรงเรียนมารีวิทยา

12 มี.ค. 59
งานยุวบัณฑิต ครั้งที่27/58
ณ โรงเรียนมารีวิทยา

15 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่2/58

16 มี.ค.-12 เม.ย. 59
เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 20 วัน

9-10 พ.ค. 59
จำหน่ายหนังสือเรียนและรับตารางเรียน

11 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Website Hit Counters
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 

 
 

18 มีนาคม 2559 ร่วมดีใจกับอนุบาลมารีฯของเรากับการสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคณิตศาสตร์ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2558
จัดโดยสถาบันรับรองทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น
ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้เข้ารับเกียรติคุณบัตรจากประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนมารีวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบ จำนวน 8 คน ได้รับการรับรองความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล จำนวน 8 คน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ผลการสอบมีดังนี้ ด.ญ.อนัญญา คันธวิณิช และด.ช.ฐิติวัฒน์ เกตานิรุจน์ ทั้ง 2 คนได้คะแนน 14 คะแนน,ด.ญ.อลีนา วณิชธนะเศรษฐ์ ด.ญ.รมย์ชลี โชติรัตน์ ด.ญ.ธนัชชา ฤทธิ์ประสม ทั้ง 3 คนได้คะแนน 13 คะแนน,ด.ญ.กัญญารัตน์ มีเชาว์ ด.ญ.สิริรัฐ รุ่งเรือง ด.ช.ณฐภงศ์ รักการ ทั้ง 3 คนได้ 12 คะแนน โดยนักเรียนทั้ง 8 คนนี้จะเข้ารับเกียรติคุณบัตร ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมี คุณครูยุมาพร สักกะตะ เป็นผู้ติวในการแข่งครั้งนี้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ การแข่งขันวงโยธวาทิต รุ่น senior และระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง โล่ประทานจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

สุดยอดรางวัลแห่งปีการศึกษา 2558 กับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ การแข่งขันวงโยธวาทิต รุ่น senior และระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง โล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ 2559


13 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานเอกชนปราจีนบุรีสัมพันธ์  ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง

วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 2559 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานเอกชนปราจีนบุรีสัมพันธ์  ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


15-16 กุมภาพันธ์ 2559 รวมภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ(Thambrit) ของนักเรียนชั้นอ.1-3

รวมภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ระดับชั้น อ.1-3

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


11-12 กุมภาพันธ์ 2559 รวมภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ(Thambrit) ของนักเรียนชั้นม.1-6

รวมภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ระดับชั้น ม.1-6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


8-10 กุมภาพันธ์ 2559 รวมภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ(Thambrit) ของนักเรียนชั้นป.1-6

รวมภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ระดับชั้น ป.1-ป.6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 49
"ทบทวนตนเองเพื่อก้าวใหม่ของชีวิต" ณ บ้านสวนมารีย์ จ.ปราจีนบุรี

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 49 "ทบทวนตนเอง เพื่อก้าวใหม่ของชีวิต" ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 2559 ณ บ้านสวนมารีย์ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


20-26 มกราคม 2559 รวมภาพกิจกรรมทัศนศึกษา 
เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตนอกห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.1-5

รวมภาพทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ระดับชั้น ป.1-ป.5 กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นป.1-3 ไปเรียนรู้ที่ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ และ ป.4-5 ที่คิดส์ซาเนีย (Kidzania)

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


22-25 มกราคม 2559 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ การศึกษานานาชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษา นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Common European Frame work of Reference for Language ระหว่างวันที่ 22-25 ม.ค. 2559 ณ บ้านสวนมารีย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


15 มกราคม 2559 การทดสอบทักษะวิชาการ 
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 27

การทดสอบทักษะวิชาการ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 27 วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2559 ณ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


8 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนมารีวิทยา

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ตามคำขวัญวันเด็ก..."เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" วันศุกร์ที่ 8 ม.ค.2559

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


22-24 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่โรงเรียนมารีวิทยา

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาส 2015 และสวัสดีปีใหม่ 2016 ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค. 2015 วันอังคารที่ 22 ธ.ค.2015 -ขบวนพาเหรด 4 เมืองศักดิ์สิทธิ์ เยรูซาเล็ม + เบธเลเฮม + นาซาเร็ธ + กาลิลี ในประวัติศาสตร์การไถ่กู้ -กีฬาท้าประลอง

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


21 ธันวาคม 2558 มอบเป็นของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม..."พบพระกุมารในผู้รอโอกาส"เนื่องในวันคริสต์มาส และปีใหม่
ตัวแทนครูและนักเรียนสายชั้น ป.6 นำปัจจัย 4 มอบเป็นของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับเพื่อน นักเรียน วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 2558 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


16 ธันวาคม 2558 "ร้อยดวงใจ ปวงชนชาวไทย
บริจาคโลหิตถวายองค์จักรีภูมิพล 88 พรรษา"

"ร้อยดวงใจ ปวงชนชาวไทย บริจาคโลหิตถวายองค์จักรีภูมิพล 88 พรรษา" โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ สภากาชาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีร่วม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระ ราชกุศล วันพุธที่ 16 ธ.ค. 2558 ณ โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


15 ธันวาคม 2558 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในหัวข้อ  “เมืองประวัติศาสตร์....ความเป็นชาติไทย”   วันจันทร์ที่  14  ธันวาคม  2558  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


13 ธันวาคม 2558 โครงการพัฒนา ผู้บริหาร  และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี

คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี  เข้าร่วมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ในโครงการพัฒนา ผู้บริหาร  และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี  ปีงบประมาณ  2559   ในหัวข้อ  “ครูเพื่อศิษย์”  รุ่นที่  2  วิทยากรบรรยาย  โดย  ดร.วิลเลียม  วิมุกตายน  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  2  อาคารเซนต์โยเซฟ  โรงเรียนมารีวิทยา

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


9 ธันวาคม 2558 วันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล 
“ประเทศไทยโปร่งใส  Transparent  Thailand”

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เนื่องในวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล  “ประเทศไทยโปร่งใส  Transparent  Thailand”  กับหน่วยงาน ส่วนราชการ จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงาน  ป.ป.ช.  และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งชาติ

ตัวแทนคณะผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา  ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ  และ จุดเทียนชัยถวายพระพร  ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


4 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งชาติ

คณะผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนและพนักงานโรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี  ร่วมน้อมเกล้า ถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม พรรษาครบ  88  พรรษา  5  ธันวาคม  และในภาคบ่ายนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมตามฐาน  “มหกรรมฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ”

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


2 ธันวาคม 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และใช้สื่อ
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน  Oxford  University  Press  Thailand

โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี  เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และใช้สื่อ การเรียนรู้ตามมาตรฐาน  Oxford  University  Press  Thailand  ภายใต้โครงการพัฒนาครู และการสอนภาษาอังกฤษ  Total  Solution  to  English  Proficiency  ในวันพุธที่  2  ธันวาคม  2558

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


1 ธันวาคม 2558 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี"นักเรียนคาทอลิกกับการเป็น คริสตชนที่ดี"
โดย.. บาทหลวง เปโตร นรเทพ ภานุพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี วันอังคารที่
1 ธ.ค. 2558 ณ บ้านสวนมารีย์ จ.ปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


30 พฤศจิกายน 2558 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จำนวน  99  รูป

โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี  ร่วมกับ  วัดหลวงปรีชากูล  จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จำนวน  99  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ  88  พรรษา  “บรรพชาเฉลิมราช  อภิวาทองค์จอมไทย  ลูกมารีร้อยดวงใจ  ถวายพระพรชัย  ทรงพระเจริญ”   ระหว่างวันที่  30 – 4  ธันวาคม  2558  ณ  วัดหลวงปรีชากูล  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


26 พฤศจิกายน 2558 วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายววันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม  การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


25 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมลอยกระทง

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  “ลอยกระทง”  กับเทศบาลจังหวัด ปราจีนบุรี  ในวันพุธที่  25  พฤศจิกายน  2558  ณ  ริมเขื่อนแม่น้ำปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


24 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ 
แด่พระภิกษุสงฆ์วัดป่ามะไฟ  จำนวน  130  รูป

โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จัดกิจกรรมตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ  แด่พระภิกษุสงฆ์วัดป่ามะไฟ  จำนวน  130  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  88  พรรษา  ณ  โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ท่านบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ี  

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


19-20 พฤศจิกายน 2558 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริม กระบวน การเรียนรู้  ซึ่งจัดขึ้นโดย  สำนักงาน  กศน.  กระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างวันที่  19 – 20  พฤศจิกายน  2558  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


18 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  “ ชาวมารีฯ  ร่วมใจปั่นเพื่อพ่อ”

โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี  จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  “ ชาวมารีฯ  ร่วมใจปั่นเพื่อพ่อ”   Bike  for  Dad  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิม พระชนมพรรษาครบ  88  พรรษา   ในวันพุธที่  18  พฤศจิกายน  2558

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


14 พฤศจิกายน 2558 วันครอบครัวครูรักกางเขน  ครั้งที่  16

คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี ร่วมงานวันครอบครัวครูรักกางเขน ครั้งที่  16  และเข้ารับฟัง การบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ  “ห่วงใยอนาคตลูกหลานไทย  ท่ามกลางการท้าทายในปัจจุบัน”  โดย  พันเอก  แพทย์หญิงสุมล  นาคเฉลิม    วันเสาร์ที่  14  พฤศจิกายน  2558  ณ  โรงเรียน มารีวิทยากบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


12 พฤศจิกายน 2558 การตรวจประเมินขั้นที่ 5  ผู้กำกับลูกเสือสำรอง

การตรวจประเมินขั้นที่ 5  ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  เพื่อขอรับเครื่องหมาย  Wood  Badge  โดย  คณะกรรมการประเมินขั้นที่ 5  ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  วันพฤหัสบดีที่  12  พฤศจิกายน  2558  ณ  โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


9 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม 
การศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี 

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่1 ปีงบประมาณ  2559  วันจันทร์ที่  9  พฤศจิกายน  2558   เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุม  John  Paul  ชั้น 1 อาคารเซนต์โยเซฟ  โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub10 -11 ตุลาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ “สะเต็มศึกษา”

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” ( STEM / STEAM / STE2AM  Education )  โดยสถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.)  วิทยากรบรรยาย  ดร.บุญยฤทธิ์  ปิยะศรี  ระหว่างวันที่  10 – 11  ตุลาคม  2558  ณ  โรงเรียนมารีวิทยา  ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


21 กันยายน 2558 "ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย"

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันฉลองศาสนนามล่วงหน้า 1 ตุลาคม 2558 แด่ ซิสเตอร์เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา และในโอกาสนี้ ซิสเตอร์เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์ ได้มอบรางวัล แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ด้านพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub